Jiangxi Jinxin Technology Co Ltd

New
Location: 
Sub-event: CPHI
Zone: API

Contact details

Lujingmingju Block A
Honggu No.8 Road
330038
Nanchang
Jiangxi
China