Jiangxi Qucheng Chemical Co Ltd

New
Jiangxi Qucheng Chemical Co Ltd was founded in 2010, and it is another production base of Zhejiang Qucheng Fluoride Chemical Co Ltd in Jiangxi Province. It is a middle scale enterprise which based on the rich resources of fluoride in the province. The main products are:- Potassium Bifluoride, Magnesium Fluoride, Fluoboric acid, Potassium Fluoroborate, Sodium Fluoroborate, Ammonium Fluoroborate, Ammonium Fluosilicate, Barium fluoride, Potassium Fluotitanate, Ammonium Fluozirconate, Sodium Bifluoride, Ammonium Bifluoride, cryolite, aluminium fluoride
Location: 
Sub-event: CPHI
Zone: API

Contact details

Zone C, Industrial Park
Jinxi County
344800
Fuzhou
Jiangxi
China